In taberna quando sumus

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


In taberna quando sumus hör till den medeltida samlingen Carmina Burana, se engelska Wikipedia[1] för mer historik.

Den melodi som ofta förekommer i medeltidssammanhang, som finns representerad nedan i inspelningarna, är en rekonstruktion baserad på en nedtecknad melodi med rätt antal stavelser som stämmer in på de neumer (enkla noteringar) som förekommer i originalmanuskriptet. https://sverigesradio.se/avsnitt/fraga-musikprofessorn

In taberna quando sumus

Inspelning med Arte Factum:

In taberna quando sumus, 
non curamus quid sit humus, 
sed ad ludum properamus, 
cui semper insudamus. 
quid agatur in taberna 
ubi nummus est pincerna, 
hoc est opus ut quaeratur; 
si quid loquar, audiatur. 

Quidam ludunt, 
quidam bibunt, 
quidam indiscrete vivunt. 
sed in ludo qui morantur, 
ex his quidam denudantur, 
quidam ibi vestiuntur, 
quidam saccis induuntur; 
ibi nullus timet mortem, 
sed pro Baccho mittunt sortem. 

Primo pro nummata vini; 
ex hac bibunt libertini; 
semel bibunt pro captivis, 
post haec bibunt ter pro vivis, 
quater pro Christianis cunctis, 
quinquies pro fidelibus defunctis, 
sexies pro sororibus vanis, 
septies pro militibus silvanis. 
octies pro fratribus perversis, 
nonies pro monachis dispersis, 
decies pro navigantibus, 
undecies pro discordantibus, 
duodecies pro paenitentibus, 
tredecies pro iter agentibus. 

Tam pro papa quam pro rege 
bibunt omnes sine lege. 

Bibit hera, bibit herus, 
bibit miles, bibit clerus, 
bibit ille, bibit illa, 
bibit servus cum ancilla, 
bibit velox, bibit piger, 
bibit albus, bibit niger, 
bibit constans, bibit vagus, 
bibit rudis, bibit magus, 
Bibit pauper et aegrotus, 
bibit exul et ignotus, 
bibit puer, bibit canus, 
bibit praesul et decanus, 
bibit soror, bibit frater, 
bibit anus, bibit mater, 
bibit ista, bibit ille, 
bibunt centum, bibunt mille.  

Parum sescentae nummatae 
durant cum immoderate 
bibunt omnes sine meta, 
quamvis bibant mente laeta;  
sic nos rodunt omnes gentes, 
et sic erimus egentes. 
qui nos rodunt confundantur 
et cum iustis non scribantur.

Bokstavliga översättningar

Nedan återges några mer eller mindre bokstavliga översättningar.

Engelska 1

When we are in the tavern, we do not care about what earth is (i.e. what we are made of), we set about gambling and over that we always sweat. We must investigate what happens in the tavern where money is the butler; pay attention to what I say.

Some gamble, some drink, some live without discretion. From those who spend their time in gambling, some are stripped bare, some win clothes, some are dressed in sacks; there no-one fears death, but for the wine they throw dice.

First, for the payment of the wine (i.e. who pays for the wine). Then the boozers start to drink; they drink once to those in prison, after that, three times for the living, four times for all Christendom, five times for the faithful departed, six times for sisters of loose virtue, seven times for soldiers of the forest, eight times for brothers in error, nine times for scattered monks, ten times for those who sail, eleven times for men quarrelling, twelve times for those doing penance, thirteen times for those on journeys.

For pope and king alike all drink without restraint.

The mistress drinks, so does the master, the soldier drinks, so does the cleric, that man drinks, that woman drinks, the servant drinks with the maid, the fast man drinks, so does the slow, the white man drinks, so does the black, the stay-at-home drinks, so does the wanderer, the fool drinks, so does the scholar.

The poor drink, and the sick, the exile and the unknown, the boy, the greybeard, the bishop, the deacon, sister, brother, old woman, mother, that woman, this man, they drink by the hundred, by the thousand.

Large sums of money last too short a time when everybody drinks without moderation and limit, even though they drink with a happy heart; in this everyone sponges on us and it will make us poor.

Damnation to those who sponge on us! Put not their names in the book of Just.

Källa: http://www.tylatin.org/extras/cb14.html

Engelska 2

When we are in the tavern,
we do not think how we will go to dust,
but we hurry to gamble,
which always makes us sweat.
What happens in the tavern,
where money is host,
you may well ask,
and hear what I say.

Some gamble, some drink,
some behave loosely.
But of those who gamble,
some are stripped bare,
some win their clothes here,
some are dressed in sacks.
Here no-one fears death,
but they throw the dice in the name of Bacchus. 

First of all it is to the wine-merchant
the libertines drink,
one for the prisoners,
three for the living,
four for all Christians,
five for the faithful dead,
six for the loose sisters,
seven for the footpads in the wood, 

Eight for the errant brethren,
nine for the dispersed monks,
ten for the seamen,
eleven for the squabblers,
twelve for the penitent,
thirteen for the wayfarers.
To the Pope as to the king
they all drink without restraint.

The mistress drinks, the master drinks,
the soldier drinks, the priest drinks,
the man drinks, the woman drinks,
the servant drinks with the maid,
the swift man drinks, the lazy man drinks,
the white man drinks, the black man drinks,
the settled man drinks, the wanderer drinks,
the stupid man drinks, the wise man drinks, 

The poor man drinks, the sick man drinks,
the exile drinks, and the stranger,
the boy drinks, the old man drinks,
the bishop drinks, and the deacon,
the sister drinks, the brother drinks,
the old lady drinks, the mother drinks,
that woman drinks, that man drinks,
a hundred drink, a thousand drink. 

Six hundred pennies would hardly
suffice, if everyone
drinks immoderately and immeasurably.
However much they cheerfully drink
we are the ones whom everyone scolds,
and thus we are destitute.
May those who slander us be cursed
and may their names not be written in the book of the righteous.

http://www.classical.net/music/comp.lst/works/orff-cb/carmlyr.php#track14

Svenska

När vi sitter på krogen,
tänker vi inte på gravens mull,
utan vi skyndar till tärningsspelet,
åt vilket vi hänger oss så svetten lackar. 

Vad som händer på krogen,
där penningen är munskänk,
det bör man ägna sin forskariver –
om jag skulle säga något, så hör på! 
Vad dem som spelar beträffar,
så spelar en del av sig till och med kläderna,  

Några spelar, andra dricker,
andra övar värre laster.
en del får nya kläder där,
en del klär sig i säck och aska.
Där fruktar ingen döden –
alla sätter sin lit till Bacchus 

För det första – vinets rikedom:
härur dricker frie män;
En skål dricker de för de fångna,
tre för de levande,
fyra för alla kristna,
fem för de i tron bortgångna,
sex för den köpta kärlekens systraskap,
sju för skogsmännen,
åtta för vilsna bröder,
nio för munkar i förskingringen,
tio för dem som är på sjön,
elva för de oense,
tolv för dem som dömts att göra bot,
tretton för dem som drar utefter vägarna.

Såväl för påve som för kung
dricker alla huller om buller.  

Hustrun dricker, mannen dricker,
knekten dricker, klerken dricker,
han dricker, hon dricker,
drängen dricker jämte pigan
den raske dricker, den late dricker,
den vite dricker, den svarte dricker,
den ståndaktige och den opålitlige dricker,
den olärde dricker, den lärde dricker. 

Den fattige och sjuke dricker,
den landsflyktige och obemärkte dricker,
gossen dricker, gubben dricker,
priorn och äldsten dricker,
systern dricker, brodern dricker,
gumman dricker, modern dricker,
hon dricker, han dricker,
hundra dricker, tusen dricker.

Knappt all världens rikedomar
räcker, när alla dricker omåttligt 
och utan gräns –
om de också är glada, när de dricker;
så skinnar oss alla människor,
och så blir vi fattiga.
Må de, som tar våra pengar, fördömas
och må de inte skrivas bland de rättfärdiga!

http://www.helsingborgskonserthus.se/wp-content/uploads/2017/05/170615-slutversion-1-0-logga.pdf

Sitta på en krog (svenska)

En fri översättning som är sångbar.

Sitta på en krog och dricka,
och sin ande vederkvicka, 
så vårt anlete må skina!
det är bot mot död och pina. 
Här får alla djävlar sjunga 
och ta svärord på sin tunga! 
Sången har vi en moral i 
den som dricker han blir salig! 

Synd och nöd vi aldrig frukta 
om vi blott vår aska fukta 
en vill halsa, en vill smutta, 
en vill rapa en vill prutta 
En vill gärna spela kort, 
han spelar gärna av sig skjortan.
En vill kelas, en vill grälas,
en vill spy han kan bestjälas!  

(Mässande röst)
Först en skål för den som mäktar! 
Smäkta efter öl och ljuvlig nektar! 
Två för vänner till vår herre!
Tre för dem som har det värre!
Fyra skålar för de arma fångna!
Fem för alla hädangångna!
Sex för alla skökors ljuva sköten!
Sju för påvens dystra kyrkomöten!
Åtta för betryckta dryckesbröder!
Nio för var näsa som är röder!
Tio, en för var bud som brutits!
Elva för all den tid som nu förflutit!
Tolv för Jesus! Töm nu alla tunnor!
Tretton stop för alla kåta klosternunnor!

Drick för helgon och busar!
Skål för allt som oss berusar!

Drick för makan! Drick för maken!
Drick för ryssen och Slovaken!
Drick för ditt och drick för datten!
Drick för dan och drick för natten!
Drick för snälla, drick för dumma!
Drick eldiga och ljumma!
Drick för mästare och dårar!
Drick för höstar och för vårar! 

Drick för feta! Drick för magra!
Drick för hiskliga och fagra! 
Drick för krassliga och klena! 
Drick för armarna och bena!
Skål för alla fat och bunkar! 
Drick för fan för fulla munkar!
Drick för loppan! Drick för lusen! 
Drick för hundra! Drick för tusen!

Om var männska ska bli full,
då räcker ej all världens gull,
så krögarn tjänar på vår fylla, 
Uppå honom må vi skylla
all misär och all den vånda
drinkare måste genomstånda 
I Gehenna må han brinna 
och sin svåra synd besinna! 

Några spelar, några super,
några fruktar för sitt liv.
Några räds för graven djuper,
andra söker split och kiv.
Skål för er, perversa bröder!
Skål för er vars hjärta blöder!
Skål för flinka, skål för lata!
Skål för alla desperata!

Sitta på en krog (neutral)

Denna textbearbetning gjordes inför fantasylajvet MG 8 - En ny ordning.

1. Sitta på en krog och dricka,
och sin ande vederkvicka, 
så vårt anlete må skina!
Det är bot mot död och pina. 
Här får alla krakar sjunga 
och ta svordom på sin tunga! 
Synd och nöd vi aldrig frukta 
om vi blott vår aska fukta!

2. Några spelar, några super,
några räds för graven djuper,
en vill halsa, en vill smutta, 
en vill rapa en vill prutta.
En vill gärna spela kort, han 
spelar gärna av sig skjortan.
En vill kelas, en vill grälas,
en vill spy, den kan bestjälas! 

3. Drick för makan, drick för maken!
Drick för magen, drick för baken!
Drick för ditten, drick för datten!
Drick för dan och drick för natten!
Drick för snälla, drick för dumma!
Drick för eldiga och ljumma!
Drick för mästare och dårar!
Drick för höstar och för vårar!

4. Drick för feta! Drick för magra!
Drick för hiskliga och fagra! 
Drick för krassliga och klena! 
Drick för armarna och bena!
Drick för prästen, drick för knekten!
Drick för fienden och släkten!
Drick för loppan! Drick för lusen! 
Drick för hundra! Drick för tusen!

5. Om var krake ska bli full
då räcker ej all världens gull,
så krögarn tjänar på vår fylla.
Uppå krögarn må vi skylla
fattigdom och all den vånda
drinkare måst’ genomstånda!
Låt oss dock ej vara snåla -
fyll på nytt ditt krus och skåla!