In dulci jubilo

Från Lajvmusik
Hoppa till: navigering, sök


In dulci jubilo är en s.k. "makaronisk" julpsalm, d.v.s. skriven på en blandning av latin och lokalt språk. Sången är först känd på tyska och latin, "In dulci jubilo nun singet und seid froh" och anses härstamma från 1300-talet. Enligt traditionen skrevs den av den tyske mystikern Heinrich "Amandus" Seuse omkring år 1328, då han sägs ha hört änglar sjunga orden i en uppenbarelse. Melodin förekommer första gången i skrift i ett dokument från ca år 1400. Den svenska (svensk-latinska) versionen är av senare datum men finns med åtminstone i Karl XII:s psalmbok (det är därifrån den svenska delen av texten här är hämtad). En version finns i dagens psalmbok, dock har protestantiska versioner efter 1500-talet strukit den väldigt katolska tredje versen eller bytt ut den mot en justerad vers.

Svenska/latin

Källa: http://thulekampanjen.se/ragnvaldshird/sanger.html#indulcijubilo

1. In dulci jubilo
vi sjunga nu i tro:
all vår hjärtans glädje
är in praesepio
och skin som solen vida
Matris in gremio.
Alpha es et O!
Alpha es et O!
  
2. O Jesu parvule,
låt mig din nåd få se.
Ack, trösta du mitt sinne,
O puer optime.
Låt mig din godhet finne,
O princeps gloriae!
Trahe me post te,
trahe me post te!

3. Mater et filia,
vår Jungfru Maria.
Vi voro alle fördärvat
per nostra crimina;
du haver oss förvärvat
coelorum gaudia.
Quanta gracia!
Quanta gracia!

4. Ubi sunt gaudia?
Uti den helga stad,
där änglarna de sjunga
nova cantica,
och klockorna de klinga
in Regis curia:
Eia, qualia!
Eia, qualia!

Piae Cantiones 1582

Noter: http://en.wikipedia.org/wiki/In_dulci_jubilo#mediaviewer/File:In_dulci_jubilo.jpg

In dulci iubilo,
Nu siunge wij io io
Then all tingh för oss förmo
ligger in praesepio
Och som Solen skijner
matris in gremio:
Alpha es et o,
Alpha es et o.

O Iesu paruule
för tigh är migh so we
Tröst migh i mitt sinne
O puer optime
Lätt migh tin godheet finne
O princeps gloriae,
Trahe me post te,
trahe me post te.

O Patris charitas,
O Nati lenitas,
Wij wore plat förderffuadh
per nostra crimina,
Nu haffuer hä oss förwärffuad
coeloru gaudia,
Eya wore wij thär
Eya wore wij thär.

Ubi sunt gaudia
Ther siunger man "Eya"
Hwar Englanar siunga
noua cantica,
Och sielanar springa
in regis curia,
Eya wore wij thär
Eya wore wij thär.

År 1695 års psalmbok

In dulci jubilo,
Siunger på jorden boo
All wår hiertans glädie
Ligger in præsepio,
Och skijn som Solen wida
Matris in gremio,
Alpha es & O, Alpha es & O.

2. O Jesu parvule,
Tin nåde migh betee
Trösta mitt hierta och sinne
O puer optime,
Låt migh tin godhet finna
O Princeps gloriæ,
Trahe me post te, Trahe me post te!

3. O Patris charitas,
O Nati lenitas,
Wij wore alle fördärfwad
Per nostra crimina:
Så hafwer han oss förwärfwat
Cœlorum gaudia:
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!

4. Ubi sunt gaudia,
I then helga Stadh
Ther the Änglar siunga
Nova cantica;
Och the klockor klinga
In Regis curia;
Eija wore wij ther! Eija wore wij ther!

Tyska/latin

In dulci jubilo,
Nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne / Unsre Herzens Wonne
leit in praesepio / liegt in praesepio
und leuchtet als die Sonne
Matris in gremio
//: Alpha es et O. ://

O Jesu parvule,
Nach dir ist mir so weh.
Tröst mir mein Gemüte,
O puer optime,
Durch alle deine Güte,
O princeps gloriae.
//: Trahe me post te. ://

( O Patris charitas!
O Nati lenitas!
Wir wär'n all verloren,
Per nostra crimina,
So hat er uns erworben
Coelorum gaudia.
//: Quanta gracia! :// )

Ubi sunt gaudia
Nirgend mehr denn da,
Da die Engel singen
Nova cantica,
Und die Schellen klingen / Und die Harfen klingen
In regis curia.
//: Eia, wär'n wir da! ://

Maria-vers

Mater et filia
Ist Jungfrau Maria.
Wir waren gar verdorben
Per nostra crimina,
Nun hat sie uns erworben
Coelorum gaudia.
//: Quanta gracia! ://

Nederländska

In dulci jubilo,
singhet ende weset vro
Al onse herten wonne,
leit in presepio
Dat lichtet als die sonne,
in matris gremio
Alpha es et o.

O Jesu parvule,
nae di is mir so wee
Nu troost al mijn ghemoede,
tu puer inclyte
Dat staat in dijnre hoede,
tu puer optime
Trahe me post te.

Ubi sunt gaudia,
nerghent anders waer
Dan daer die eng'len singhen,
nova tripudia
Daer hoort men snaren clinghen,
in regis curia
Eia qualia.

Maria nostra opes,
help ons jonkvrouwe des
Vergevet onze zonde
nog meer dan septies
Opdat wij zalig worden
in U progenies
Vitam nobis des.

Engelska/latin

Översättning av Robert Lucas de Pearsall (1795-1856).

1. In dulci jubilo
Let us our homage shew:
Our heart's joy reclineth
In praesepio;
And like a bright star shineth
Matris in gremio,
//: Alpha es et O! ://

2. O Jesu parvule,
My heart is sore for Thee! / I yearn for thee alway!
Hear me, I beseech Thee, / Listen to my ditty,
O puer optime;
My praying let it reach Thee, / Have pity on me, pity,
O princeps gloriae.
//: Trahe me post te. ://

3. O patris caritas!
O Nati lenitas!
Deeply were we stained.
Per nostra crimina:
But Thou for us hast gained
Coelorum gaudia,
//: Qualis gloria! :// / //: O that we were there! ://

4. Ubi sunt gaudia,
If that they be not there?
There are Angels singing
Nova cantica;
And there the bells are ringing
In Regis curia.
//: O that we were there! ://

Latin

Källa: http://gaudium-mundo.blogspot.se/2006/12/in-dulci-iubilo.html

In dulci iubilo
cantate domino!
Nostri cordis gaudium
est in praesaepio
et fulget ut lux solis
in matris gremio.
Alpha est et O! Alpha est et O!

O Iesu parvule,
requiro solum te,
meumque sis solamen,
O puer optime!
commune per levamen,
O princeps gloriae!
Trahe me post te! Trahe me post te!

O Patris caritas!
O Nati lenitas!
Nos omnes cadebamus
per nostra crimina;
per hunc recuperamus
caelorum gaudia.
Simus hic eia! Simus hic eia!

Sunt ubi gaudia?
Non usquam qualia
ad angelos, canentes
Iucunda cantica,
et cymbalis ludentes
in Regis curia.
Simus hic eia! Simus hic eia!